นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับ รพสต.ตำบลนิยมชัย ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อสร้างอาชีพให้กับผู้บำบัด