ซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 5 บ้านรังเตี้ย

วันที่ 27 ตุลาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย
นำโดยนายชุมเมฆ มหาโยธี (นายกหนึ่ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 5 บ้านรังเตี้ย ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี