องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

จัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP

จ้างเหมาเครื่องจักรกล ขุดดินแนววางท่อพีวีซี พร้อมกลบดิน และเกลี่ยปรับแต่ง ระยะทางยาว ประมาณ 850 เมตร จุดบริเวณโรงสีชุมชนหมู่ที่ 6 ถึงบริเวณบ้านนายกฤษฎา อาษาทอง หมู่ที่6 บ้านด่านจันทร์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเครื่องจักรกล ขุดดินแนววางท่อพีวีซี พร้อมกลบดิน และเกลี่ยปรับแต่ง ระยะทางยาว ประมาณ 850 เมตร จุดบริเวณโรงสีชุมชนหมู่ที่ 6 ถึงบริเวณบ้านนายกฤษฎา อาษาทอง หมู่ที่6 บ้านด่านจันทร์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง