องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

จัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP

จ้างเหมาเครื่องจักรกล ขุดดินซ่อมท่อพีวีซีที่ชำรุดเสียหายพร้อมกลบดิน บริเวณ2 แห่ง อู่นายธรรมรงค์ และ บริเวณบ้านนางจุฑามาศ ทองสวย หมู่ที่10 ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ และก่อสร้างถนน คศล. พร้อมรางวีและบ่อพักจำนวน 15 บ่อ บริเวณบ้านนายบุญธรรม บุญอ้อย ถึงบ้าน นายถ่อน วัศวงษ์ หมู่ที่7 บ้านวังแขม ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี