องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

คณะผู้บริหาร

ภารกิจด้านการบริหาร

1.  กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
2.  สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของ อบต.
3.  แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
4.  วางระเบียบเพื่อให้งานของ อบต.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5.  รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
6.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

นายก2

นายชุมเมฆ มหาโยธี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

081-292-6667

รองนายก1

นายทวีศักดิ์ เจริญวัย

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

097-1977580

27742

นายประเมิน พรมอ่อน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

086-1295716

นายรุ่งศักดิ์ คำแก้ว

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

065-6194659

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

ยินดีให้บริการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2565