slide 1
Image Slide 2
วัดชัยมงคลวนาราม
Image Slide 1
วัดธรรมวงษ์
Image Slide 3
วัดเกาะโบสถ์
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

ข้อมูลทางศาสนา

ศาสนสถานในเขตพื้นที่ตำบลนิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี

วัดดงหลุ่ม
วัดธรรมวงษ์
ศาลเจ้าพ่อชัยมงคล
อุโบสถกลางน้ำวัดธรรมวงษ์
หลวงพ่อสำเร็จ
วัดชัยมงคลวนาราม
วัดเกาะโบสถ์
พระประธานวัดดงหลุ่ม
ศาลเจ้าแม่กวนอิม
หลวงพ่ออู่ทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

ทะเบียนข้อมูลทางศาสนา

ยินดีให้บริการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2565