องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้างในปีงบประมาณที่ผ่านมา

งบประมาณ 2564

รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

งบประมาณ 2563

รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

งบประมาณ 2562

รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

งบประมาณ 2561

รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ 2560

รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ 2559

รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559