กิจกรรม หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ได้ดำเนินงานตามแนวทางบรูณาการกิจกรรม ” หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ” ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

#WorldSoilday  #วันดินโลก  #soilswherefoodbegins  #Soils4Nutrition  #FAO  #MOI  #กระทรวงมหาดไทย  #บำบัดทุกข์บำรุงสุข  #SDGforAll #Changeforgood