กิจกรรมโครงการถวายโคมประทีปสืบสานงานเข้าพรรษา ฯ ประจำปี พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการถวายโคมประทีปสืบสานงานเข้าพรรษามรดกวัฒนธรรมไทย “สืบสานพระศรัทธา องค์รัตนาศรีแผ่นดิน” ประจำปี พ.ศ.2566  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ วิเวกวังทอง หมู่ที่ 6 ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยมี นายทวีศักดิ์ เจริญวัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย เป็นประธานในพิธีถวายโคมประทีปสืบสานงานเข้าพรรษามรดกวัฒนธรรมไทย “สืบสานพระศรัทธา องค์รัตนาศรีแผ่นดิน” ประจำปี พ.ศ.2566