การแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน โรงเรียนบ้านดงน้อย(สระโบสถ์) ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2565

นายชุมเมฆ มหาโยธี ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน โรงเรียนบ้านดงน้อย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2565 และได้ทำการสนับสนุนเครื่องดื่มให้แก่คณะครู นักเรียน และนักกีฬา

Leave a Comment