การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 นายชุมเมฆ  มหาโยธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย พร้อมคณะผู้บริหาร นายเชียง  บุญมี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมสมาชิกสภาฯ และนายยงยุทธ  สีดาธนานุกูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่ ขอร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน รวมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน  โดยกิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเเสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต เพื่อกระตุ้นการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย และตอกย้ำเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน ณ บริเวณห้องประชุม และหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย