องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

กองคลัง

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ  การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ  เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ  ฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย  งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  มีการแบ่งงานภายในออกเป็น 5  งาน ดังนี้
1. งานด้านการเงิน
     – งานการเงิน
     – งานรับเงิน เบิกจ่ายเงิน นำส่งเงินต่างๆ
     – งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
     – งานเก็บรักษาเงิน
     – งานจัดทำรายงานการตัดทำเช็ค
2. งานการบัญชี
     – งานการบัญชี
     – งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
     – งานงบการเงินและงบทดลอง
     – งานจัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ
3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
     – งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าเช่า
     – งานพัฒนารายได้
     – งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
     – งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
     – งานทะเบียนพาณิชย์
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
     – งานแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
     – งานพัสดุ
     – งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
     – งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ
5.งานตรวจอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ
     – งานตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของฎีกาการเบิกจ่ายเงิน
     – งานตรวจสอบเงินงบประมาณ รายรับ รายจ่าย และเงินคงเหลือ

ปลัด

นายยงยุทธ สีดาธนานุกูล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

087-1216688

ฤทัย

นางฤทัย กันไพเราะ

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นวกพัสดุลงเว็บ

นายสุธินันท์ เสือโต

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

ตำแหน่งอัตราว่าง

เจ้าพนักงานพัสดุ (ขอใช้บัญชี กสถ.)

อัตรว่าง

ตำแหน่งอัตราว่าง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(ขอใช้บัญชี กสถ.)

นิสา1

นางสาวนิษา วัศวงษ์

พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี)

นางสาววิไลพร จันทร์ไต้

พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ)

อรกัญญา

นางสาวอรกัญญา ดอกบัว

พนักงานจ้างทั่วไป

พนักกงานจ้างจัดเก็บรายได้

นางสาวจิรพร จันทะสุข

พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่งานจัดเก็บรายได้)

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

ยินดีให้บริการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2565