องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

กองคลัง

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ  การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ  เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ  ฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย  งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  มีการแบ่งงานภายในออกเป็น 5  งาน ดังนี้
1. งานด้านการเงิน
     – งานการเงิน
     – งานรับเงิน เบิกจ่ายเงิน นำส่งเงินต่างๆ
     – งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
     – งานเก็บรักษาเงิน
     – งานจัดทำรายงานการตัดทำเช็ค
2. งานการบัญชี
     – งานการบัญชี
     – งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
     – งานงบการเงินและงบทดลอง
     – งานจัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ
3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
     – งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าเช่า
     – งานพัฒนารายได้
     – งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
     – งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
     – งานทะเบียนพาณิชย์
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
     – งานแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
     – งานพัสดุ
     – งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
     – งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ
5.งานตรวจอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ
     – งานตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของฎีกาการเบิกจ่ายเงิน
     – งานตรวจสอบเงินงบประมาณ รายรับ รายจ่าย และเงินคงเหลือ

ปลัด

ตำแหน่งอัตราว่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ฤทัย

นางฤทัย กันไพเราะ

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นวกพัสดุลงเว็บ

นายสุธินันท์ เสือโต

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

ตำแหน่งอัตราว่าง

เจ้าพนักงานพัสดุ (ขอใช้บัญชี กสถ.)

อัตรว่าง

ตำแหน่งอัตราว่าง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(ขอใช้บัญชี กสถ.)

นิสา1

นางสาวนิษา วัศวงษ์

พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี)

นางสาววิไลพร จันทร์ไต้

พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ)

อรกัญญา

นางสาวอรกัญญา ดอกบัว

พนักงานจ้างทั่วไป

พนักกงานจ้างจัดเก็บรายได้

นางสาวจิรพร จันทะสุข

พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่งานจัดเก็บรายได้)

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

ยินดีให้บริการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2565