องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

กองการศึกษา

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

กองการศึกษา มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ งานพัฒนาเด็กและเยาวชน งานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น งานศึกษาในระบบโรงเรียน งานการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย และปฏิบัติหน้าที อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 2 งาน คือ

ฝ่ายบริหารการศึกษา ประกอบด้วย
งานการศึกษาและปฐมวัย มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี จัดทําแผนยุทธศาสตร์การศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา จัดทําสารสนเทศด้านการศึกษา งานพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน งานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวบรวมข้อมูลและสถิติต่างๆเกี่ยวกับการศึกษาในระบบโรงเรียน ประสานงานกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเพือส่งเสริมการศึกษา งานรวบรวมข้อมูลและสถิติต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ประสานงานกับศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การเรียนชุมชน และผู้ได้รับอนุญาต ให้จัดการศึกษาตามอัธยาศัย งานรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ แก่ประชาชนทั่วไป
งานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ งานกําหนดแผนและจัดทําการแข่งขันกีฬา และส่งเสริมการออกกําลังกายด้วยการเล่นกีฬา จัดฝึกอบรมด้านกีฬาแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการกีฬาประเภทต่างๆ การดูแลบํารุงรักษาสนามกีฬา และอุปกรณ์การกีฬา กําหนดแผนปฏิบัติงานเกี้ยวกับกิจกรรมส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา การดําเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมและส่งเสริมเอกลักษณ์ทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วิลัยลักษณ์

นางสาววิลัยลักษณ์ บุญช่วย

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

089-2399039

อัตรว่าง

ตำแหน่งอัตราว่าง

นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) รับโอน

อัตรว่าง

ตำแหน่งอัตราว่าง

ครู  (รับโอน)

ตำแหน่งอัตราว่าง

ครู (รับโอน)

อัตรว่าง

ตำแหน่งอัตราว่าง

ครู  (รับโอน)

สุรางค์พิมล

นางสุรางค์พิมล ชูแทน

พนักงานจ้างามภารกิจ(ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย)

138112

นางสาวณัชญ์ชญานนท์ เจริญวัย

พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา)

ศิริพร

นางสาวศิริพร อ่อนน้อม

พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่งานการเงินและบัญชี)

555

นางสาวเตือนใจ วันแก้ว

พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ)

138111

นางสาวสำเนียง บุญมี

พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่งานดูแลเด็กและ แม่บ้าน)

วาสนา

นางสาววาสนา จันทฉาย

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาววารุณี เชื้อชน

พนักงานจ้างเหมาบริการ

1664176054574_mh1664176252945

นางสาวแพรวพรรณ น่วมโต

พนักงานจ้างเหมาบริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

ยินดีให้บริการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2565