สาสน์จากผู้บริหาร

นายชุมเมฆ มหาโยธี
นายก อบต.นิยมชัย

0871216688
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การดำเนินงาน
เว็บไซต์ในเครือข่าย  หน้าแรก     ยุทธศาตร์ 

ยุทธศาตร์
ยุทธศาตร์  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนให้มีทักษะการประกอบอาชีพและรวมกลุ่มต่างๆ

  ส่งเสริมการท่องเที่ยว

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

  ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาและให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน

  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค

   การพัฒนาระบบจราจร

  การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลตลอดชีวิตและส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย

   พัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งปลอดยาเสพติด

 . ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อพัฒนาสุขภาพ อนามัยที่ดี พร้อมทั้งควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ

   ส่งเสริมการเล่นกีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกาย

   ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธษรณภัย

   ส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

การเกษตร

   เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการเกษตรให้แก่ภาคเกษตรกรรม

   การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

  ส่งเสริมทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนา และร่วมตรวจสอบตามหลักธรรมาภิบาล

   พัฒนาความรู้ความสามารถผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและลูกจ้าง จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พร้อมปรับทัศนคติ ค่านิยม การทำงานที่ดี

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   จัดระบบบำบัดน้ำเสีย และจัดระบบกำจัดขยะเพื่อลดมลภาวะให้แก่สิ่งแวดล้อม

 

การให้บริการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
สายตรงผู้บริหาร
กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
ปฎิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 45 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 4 มีนาคม 2564
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.236.62.49
คุณเข้าชมลำดับที่ 646,994

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
ที่ทำการ อบต.นิยมชัย ถ.สระโบสถ์-ชัยบาดาล ลบ 15240
Tel : 036-689758   Fax : 036-689946
Email :