สาสน์จากผู้บริหาร

นายชุมเมฆ มหาโยธี
นายก อบต.นิยมชัย

0871216688
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การดำเนินงาน
เว็บไซต์ในเครือข่าย  หน้าแรก     วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์  

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

                จากการระดมความคิดเห็น ที่เกิดจากการวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ปัญหาความต้องการของประชาชน นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ นำมาบูรณการในการกำหนดเป็นวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ดังนี้

ทำงานด้วยความโปร่งใส บริการประทับใจ 

ก้าวไกลด้วยศักยภาพ

 

พันธกิจ (Mission)

ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

พัฒนาและบำรุงรักษาการคมนาคมและปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว

ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการป้องกัน

             และแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา การศาสนา และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม

เอกสารประกอบ
การให้บริการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
สายตรงผู้บริหาร
กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
ปฎิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 45 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 4 มีนาคม 2564
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.236.62.49
คุณเข้าชมลำดับที่ 647,013

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
ที่ทำการ อบต.นิยมชัย ถ.สระโบสถ์-ชัยบาดาล ลบ 15240
Tel : 036-689758   Fax : 036-689946
Email :